شنبه 26 آبان 1397
 
 
 
  سرویس ایاب و ذهاب
برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی درنيم سال دوم سال تحصیلی96-95
 
 
سرویس
1
عابدینی
7:30
لاله
7:35
شهریار
7:40
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
7:35
لاله
7:40
شهریار
7:45
دانشگاه
سرویس
3
عابدینی
7:40
لاله
7:45
شهریار
7:50
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
9:30
لاله
9:35
شهریار
9:40
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
9:35
لاله
9:40
شهریار
9:45
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
10:10
شهریار
 
لاله عابدینی
سرویس
2
عابدینی
11:25
لاله
11:30
شهریار
11:35
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
12:00
شهریار لاله
 
عابدینی
 
سرویس
2
عابدینی
12:05
لاله
12:10
شهریار
12:15
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
12:15
لاله
12:20
شهریار
12:25
دانشگاه
سرویس
2
دانشگاه
12:30
لاله پناهنده عابدینی
سرویس
1
عابدینی
12:35
لاله
12:40
شهریار
12:45
دانشگاه
 
سرویس
2
دانشگاه
13
شهریار لاله عابدینی
سرویس
2
دانشگاه
13:15
شهریار لاله عابدینی
سرویس
1
دانشگاه
14:30
عابدینی لاله
 
شهریار
 
سرویس
2
عابدینی
14:30
لاله
14:35
شهریار
14:40
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
14:35
لاله
14:40
شهریار
14:45
دانشگاه
 
سرویس
2
دانشگاه
15:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
15:15
عابدینی لاله
 
شهریار
 
سرویس
2
عابدینی
16:30
لاله
16:35
شهریار
16:40
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
16:30
عابدینی لاله شهریار
سرویس عابدینی
16:35
لاله
16:40
شهریار
16:45
دانشگاه
1 دانشگاه
17:10
شهریار لاله عابدینی
سرویس
2
دانشگاه
17:15
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
18:35
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
18:45
عابدینی لاله شهریار ميدان
ياد بود
 
سرویس
1
دانشگاه
19:00
عابدینی لاله شهریار میدان
یاد بود
 
سرویس
برگشت خواهران از شهر
روبروي پايانه بنفشه
19:15
----- ------- دانشگاه
19:30
 
مسئول اياب و ذهاب
 
 
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی