چهارشنبه 29 دي 1395
 
 
 
  سرویس ایاب و ذهاب

برنامه جدید سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در زمان امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی95-94

سرویس

1

عابديني

7:40

پناهنده

7:42

لاله

7:45

شهريار

7:50

دانشگاه

7:55

سرویس

2

عابديني

7:45

پناهنده

7:47

لاله

7:50

شهريار

7:55

دانشگاه

8:00

سرویس

1

عابديني

10:15

پناهنده

10:17

لاله

10:20

شهريار

10:25

دانشگاه

10:30

سرویس

2

عابديني

         10:20      

پناهنده

10:22

لاله

10:25

شهريار

10:30

دانشگاه

10:35

سرویس

3

عابديني

         10:25     

پناهنده

10:27

لاله

10:30

شهريار

10:35

دانشگاه

10:40

سرویس

1

دانشگاه

10:45

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

2

دانشگاه

11:00

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

1

دانشگاه

13:25

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

2

دانشگاه

13:35

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

1

عابديني

13:30

پناهنده

13:32

لاله

13:35

شهريار

13:40

دانشگاه

13:45

سرویس

2

عابديني

13:40

پناهنده

13:42

لاله

13:45

شهريار

13:50

دانشگاه

13:55

سرویس

1

دانشگاه

14:00

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

2

دانشگاه

16:30

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

1

دانشگاه

16:45

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس

2

دانشگاه

17:00

عابديني

پناهنده

لاله

شهريار

سرویس برگشت

خواهران از شهر

روبروی پایانه نبفشه

20:15

میدان شهریار

20:20

----

----

----


 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب
شماره تماس: 37745000-041
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی

لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی