شنبه 26 آبان 1397
 
 
 
  برنامه حضور روانشناسان مرکز مشاوره

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه بناب در تمام روزهای هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه از ساعت 11 صبح لغایت 14 با رزرو قبلی آماده ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان گرامی می باشد.


شنبه

آقاي وحيد نوروزاده

دانشجوي دكتري روانشناسي

یکشنبه

آقای امین رضانژاد

دانشجوي دكتري روانشناسي

دوشنبه

آقای وحید نوروززاده

دانشجوي دكتري روانشناسي

سه شنبه

خانم بتول معصومی

كارشناس ارشدمديريت وبرنامه ريزي آموزشي بعنوان مشاورتحصيلي

چهارشنبه

آقاي امين رضانژاد

دانشجوي دكتري روانشناسي 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی