دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
 
  معرفی مدیر امور دانشجویی
آقای غفار بالکانی

لیسانس زبان و ادبیات فارسی 
 

معرفي :

مديريت امور دانشجويي ازجمله حساس ترين ادارات دانشگاه بوده كه ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته وفراهم كننده نيازهاي عمومي دانشجويان است وزيرنظر مستقيم معاونت دانشجويي به فعاليت مي پردازد درحال حاضرسه اداره  امور خوابگاهها (برادران وخواهران )، امورتغذيه واداره رفاه اموردانشجويان تحت نظرمديريت اموردانشجويي دانشگاه اداره مي شود .

1-اداره تغذيه :اداره تغذيه با هدف تامين غذاي دانشجويان ونظارت علمي بركيفيت وكميت آن فعاليت مي نمايد دراين راستا كارشناسان مربوط مواد اوليه ورودي را ازلحاظ معيارهاي بهداشتي كنترل نموده وبركليه مراحل تهيه وآماده سازي وپخت وتوزيع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائزاهميت است اينكه اداره تغذيه ازهيچ كوششي در دستيابي دانشجويان به غذاي سالم دريغ نمي كنند .تلاش مسئولان اداره تغذيه ومديريت اموردانشجويي همواره در راستاي بهبود كيفيت غذاي دانشجويي در هرسه وعده صبحانه ،ناهار وشام بوده است.

2-اداره خوابگاهها :خوابگاه بخشي ازامكانات رفاهي دانشگاه مي باشد كه دانشجويان طبق مقررات وقوانين تعيين شده به صورت فردي وگروهي بخشي اززمان فراغت واستراحت خود را درآن بسر مي برند و خوابگاههاي برداران دانشگاه بناب  بصورت خودگردان وخوابگاههاي خواهران بصورت ملكي مي باشد .

3-اداره رفاه دانشجويان

صندوق رفاه دانشجويان در استاي ارائه وام هاي مختلف ازجمله وام تحصيلي ،وام مسكن ،وام ضروري ،و..انجام وظيفه مي نمايد

-اياب وذهاب دانشجويان : برنامه ريزي وارائه خدمات سرويس به دانشجويان درمسير خوابگاه به دانشگاه وبالعكس با توجه به قراردادهاي منعقدشده با سرويس ها 

 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی